Om oss

Juli 2013. Vi fick vår ansökan om medfinansiering från PTS beviljad med 395 000kr.

Augusti 2013. Nu är anbuden skickade.

Augusti 2013. Våran ansökan om bidrag från länsstyrelsen är beviljad.

September 2013.  Anbuden från Relacom och Eltel har inkommit.

September 2013.  Anbud har också inkommit från LBC-Wetab.

November 2013. Vi kommer att ha ett informationsmöte torsdagen den 28/11-13 kl 19.00 i Bada fritidsgård tillsammans med Relacom om vad som kommer att ske den närmaste tiden.

Januari 2014: lite från informationsmötet vi hade i november.

Informationsmöte Bada-Rinn fiberförening med Sten-Åke Berg från Relacom 28 nov 2013

164 avtal tecknade hittills, en del markavtal kvar att teckna, t ex med vägföreningar

Projektstöd från Länsstyrelsen beviljat.

Ansökan gjord till Länsstyrelsen om samråd enligt miljöbalken och enligt kultur- och fornminneslagen. Ansökan om tillstånd från Trafikverket påbörjad.

Grävning påbörjas i april/maj, eller så snart tjälen gått ur marken. Långa ledtider, grävning 3 – 4 månader, sedan ska fiber blåsas in i röret, inkoppling till fastighet ska göras, beräknas klart till julen 2014.

Underentreprenörer som gräver blir Jordells gräv eller Sören Pettersson gräv.

Projektering gjord men alternativ ledningsväg kan överenskommas mellan entreprenör och föreningens styrelse, kan ändras fram till ledningsanvisning.

Medlemmar kan gräva själva på egen tomt, titta då på kartorna på hemsidan var kanalisationen går fram. Grävning på egen tomt görs företrädesvis på gräsmatta och ska grävas så rakt som möjligt. Att gräva i sicksack mellan buskar och rabatter kan göra det svårt att blåsa in fibern i röret. Röret ska ligga 30 cm djupt på egen tomt så det inte grävs av om man ska plantera något i närheten t ex. Rör finns att hämta hos Andreas.

Grävning på brukad åkermark görs så röret ligger på 70 cm djup så mark ska kunna fortsättas brukas utan risk för skador på kanalisation eller fiber.

Utsidebox där fibern går in i huset kommer att monteras nedtill på sockeln på husen, Sten-Åke hade med sig boxar och visade. Borrning genom vägg in i huset görs av Relacom.

Under vattendrag och trafikverkets vägar görs styrd tryckning som vanligtvis tar 22 – 24 meter i anspråk, kostar ca 600 kr/meter ex moms. Kanalisation klamras fast vid bron i Rinn med Trafikverkets tillstånd. Under järnvägen finns kanalisation men osäkert om den går att använda, kan bli tryckning där, kräver Trafikverkets tillstånd.

Kommunen bekostar kanalisation för stamfiber från Bada telestation till Rinn telestation, föreningen samförlägger kanalisation för föreningsnätet. Från Lillkast till Utterbysäter och från Rinn telestation till Stormtorp bekostar kommunen grävning och föreningen bekostar kanalisation.

Relacom gör inmätning och dokumentation av kanalisationen.

Mars 2014

Nu finns det även en karta över Utterbysäter upplagd under kartfliken.

Vi kommer snart att börja staka ut tänkt grävning så det vore bra om ni kunde titta ut var ni vill ha in fibern i huset!!!

Vi kommer att börja staka ut huvudstråken med utgång från hagen i Bada och jobba oss utåt därifrån, vi kommer även att behöva ha lite hjälp med detta då det är ett ganska omfattande arbete, vi skulle behöva ett antal personer som har lust att bli områdesansvariga för en del av utstakningen och se till att det blir utstakat från alla hus till huvudstråken inom sitt område.

Har ni lust att hjälpa till så slå någon av oss i styrelsen en signal eller skicka ett mail.

Juli 2014

Grävningen är i stort sett klar, det skall kompletteras här och där. Passar på att tacka firman Petterssons Gräv Väse för ett bra jobb och bemötande. Tack också Sten Åke på Relacom.

Årsmöte hölls den 10 juli i Bada Fritidsgård 27 personer kom.